Organisation

I utvecklings-, utbildning eller i krishantering bidrar vi, förutom med ny kunskap och praktisk träning, till ökad reflektiv förmåga som i sin tur leder till fler medvetna val, vilket utvecklar både individ, verksamhet och organisation.

Snabba förändringar är en naturlig del av näringslivet och samhället idag samtidigt som vi människor har ett inbyggt skydd/motstånd mot förändringar, vilket ibland kan göra det svårt att nå en önskad utvecklingen.

Vår ambition är att stötta utveckling och förändring med kunskap och erfarenhet kring förändringsprocesser/förändringsledning, indirekt genom att vara stöd till dig som förändringsledare/chef i organisationen eller som konsultativ processledare i förändring.

Alla uppdrag startar med en dialog kring behov och möjligt stöd/insatser, varefter en tydlig kontraktering sker kring uppdraget.

Organisationsutveckling bör ha som mål att arbetsgruppen/organisationen ska kunna nå den fulla potentialen i sin verksamhet kopplat till affärsidén, på ett sätt som är hållbart över tid och som skapar engagemang och ansvarstagande hos alla medarbetare.

Organisationsanalys och utveckling

Ibland hänger inte utveckling av organisering, samarbetsformer och ”kulturen” med, kopplat till nya krav från samhället, uppdragsgivare, medarbetare eller själva verksamheten.

Det finns många strukturerade sätt att analysera läget i en organisation utifrån olika aspekter och samtidigt involvera medarbetarna i syfte att nå verklig förändring och utveckling.

Oavsett om man vill utveckla samarbetet, bli effektivare eller ”förbättra kulturen” på arbetsplatsen så handlar det om att se och uppmärksamma beteenden. Det är våra beteenden som formar vår arbetsmiljö och levererar resultat i verksamheten.

Med exempelvis BELFAST-modellen kan man identifiera beteenden som man är stolt över och vill behålla, nya beteenden som behöver införas, beteenden som behöver utvecklas om de ska vara kvar, samt de beteenden som man vill bli göra sig av med. Från en sådan nulägesanalys kan man sedan ta fram konkreta handlingsplaner för att uppnå det man vill.

Med hjälp av exempelvis BELFAST-modellen kan man även analysera ledarskapet i en organisation och sedan styra mot de värderingar/beteenden man vill ska prägla ledarskapet.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgrupper är en särskild form av arbetsgrupp där medlemmarna ofta har både ett segments-/delansvar och ansvar för helheten tillsammans. En ledningsgrupp är ofta ett rådgivande organ till chefen, även om beslut fattas i samförstånd under arbetet. En väl fungerande ledningsgrupp är ett av chefens viktigaste redskap för att leda hela organisationen.

Ledningsgruppens arbete behöver vara både strategiskt och operativt, där det ofta tenderar att bli lite för stor tyngdpunkt på de mer operativa och akuta frågorna. Om det ofta är en dragning åt detaljfrågor och alltför operativa frågor som dominerar gruppens arbete kan det vara tecken på oklara roller och ansvar, avsaknad av tillit och förståelse av var och ens uppdrag i ledningsgruppen. 

Till sin hjälp behöver ledningsgruppen ett genomarbetat och tydligt uppdrag, där bland annat dilemmat mellan medlemmarnas ansvar för sina områden och deras ansvar för helheten tydliggörs. Arbetsformer och andra strukturer som exempelvis dagordning behöver också utvecklas för att säkerställa ett effektivt arbete och att tillit utvecklas.

Susan Wheelan, (forskare om arbetsgrupper), menar att ledningsgrupper ofta är svåra att få riktigt effektiva om man inte tydligt arbetar med gruppens uppdrag och individens del i detta, tilliten i gruppen, samt att synliggöra och nyttja olikheter.

Vi har genomfört flera ledarutbildningar för ledningsgrupper där gruppen därigenom får kunskap och träning i ledarskap, samtidigt som gruppen utvecklar sina relationer och bygger öppenhet och tillit.

Vi erbjuder specialanpassade program och innehåll utifrån chefens, ledningsgruppens och verksamhetens behov. Vi samarbetar bland annat med Åreganisationskonsulterna AB, där vi skräddarsyr ledarutveckling/ledningsgruppsutveckling för kropp, sinne och smaklökar i Åre.

Utveckling av hela din organisation och ditt företag sker genom ledningsgruppsutveckling!

Arbetsgrupper

Utvecklingsarbeten i organisationer kan också handla om arbetsgrupper som behöver stöd i sin utveckling eller som hamnat i kris. Även här stöttar vi genom antingen att vara stöd till dig som chef i organisationen eller som konsultativ processledare för gruppen.

Kris och konflikt

Vi har lång erfarenhet av att stötta och processleda i olika typer av kris- och konfliktsituationer. Rätt hanterat kan en kris göra att man upptäcker nya saker och i förlängningen leda till utveckling.

Vår erfarenhet är att det synliga och initiala ”symptomet” att två eller flera är i konflikt, oftast innehåller många fler aspekter kopplat till exempelvis otydliga förväntningar, otydliga roller, otydliga uppdrag mm. Ofta hanteras en kris/konflikt genom att dels stötta inblandade personer att återupprätta en bra dialog, dels med en analys av verksamheten/organisationen för att motverka det som utlöst krisen och leda till utveckling.

Konsten att läsa grupper

Att förstå sin omgivning som ledare är helt avgörande för att kunna anpassa ledarskapet mot det resultat man vill uppnå. Vi håller utbildningar i konsten att läsa grupp.  Under utbildningen får du teorier och kunskap om grupper som blir till dina ”glasögon” för att se och höra vad som sker, samt lära dig och träna på modeller för analys. Med en ökad förmåga att läsa din omgivning kan du sedan anpassa ditt ledarskap i nuet för att nå det önskade resultatet.

Du får även olika analysmetoder du kan använda tillsammans med din arbetsgrupp, som ökar medvetenheten både för dig som ledare och gruppmedlemmarna om vad gruppen är bra på och vad den behöver utveckla.

Adress

Postadress: 
Konvaljevägen 11,
756 51 Uppsala, Sweden

Lokal: 
Rundelsgränd 2A,
753 12 Uppsala, Sweden

Om oss

Vi bidrar till att organisationer, grupper och individer når sin fulla potential.