Ledarutveckling

Ledarutveckling handlar om att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas som chef och ledare med hjälp av ny kunskap, nya verktyg och träning. Många chefer har blivit chefer för att de är duktiga yrkespersoner och får då helt plötsligt ett nytt yrke som chef och ledare, ett yrke som kräver sin egen utbildning, kunskap och träning. Med rätt kunskap och verktyg är ledarskap spännande och roligt.

Ledarutbildning-utveckling

Vad är?

Ledarutveckling kan ske i många former; som enskilt arbete i chefshandledning/coachning, i workshops/seminarier kring särskilda ämnen eller som kortare och längre ledarutbildningar.

Det gemensamma är ett fokus på personlig utveckling kopplat till rollen som chef och ledare, med tillskott av ny kunskap och träning, samt en vilja att i den dagliga verksamheten utveckla sig själv som ledare.

Att sätta fokus på och utveckla ledarskapet i organisationen ger stora vinster i nöjda medarbetare och bättre effektivitet, som i förlängningen stärker affären.

Efter att ha deltagit i våra workshops eller utbildningar ska du känna dig tryggare som chef och ledare, känna glädjen och utmaningen i rollen, samt ha fått med dig konkreta och användbara ledarverktyg.

Hur gör man då för att styra och utveckla ledarskapet i en organisation?

Det kan handla om hur man väljer och anställer ledare, hur man introducerar personen till rollen, och givetvis om hur företaget sedan utbildar, rustar och utvecklar sina ledare. Det kan också påverkas av hur man arbetar med ledarskapets värderingar i organisationen.

Det ska vara tryggt och roligt att vara chef!

Kortare och längre insatser

Vi genomför längre och kortare ledarutbildningar som antingen är öppna eller helt företagsanpassade.

Kortare insatser kan vara utbildningsworkshops där ledare från samma organisation får lära mer om och träna olika ledarskapsverktyg tillsammans. Det ger kunskap, färdighet och en samsyn i ledarskapet. Det kan vara utbildningsworkshops över en dag kring teman som exempelvis konsten att hålla svåra samtal, feedback som verktyg för att utveckla verksamheten, hantera möten och kommunikation, samtalet som ledarverktyg och mycket mer.

Ledarskapsutbildning – DINA KONKRETA LEDARVERKTYG

En utbildning som vänder sig till dig som är mellanchef med direkt ledarskap över medarbetare, uppdragsledare eller projektledare med arbetsledande funktion

Utbildningen genomförs med fokus på att lära och träna konkreta ledarverktyg som direkt ger ett tryggare och tydligare ledarskap. Verktygen är; samtalet som ledarverktyg, situationsanpassat ledarskap med det coachande förhållningssättet, effektiva grupper/grupputveckling, feedback som verktyg för att utveckla verksamheten, möten och kommunikation, samt svåra samtal.

Utbildningen genomförs delvis på en lärplattform när det passar deltagaren och verksamheten. Där tittar deltagaren på filmade genomgångar, läser material och genomför uppgifter. Därutöver arbetar deltagaren med sk peer to peer learning, kollegialt lärande, vilket innebär att man har en lärpartner i gruppen man träffar och diskuterar olika uppgifter med. Därutöver ses hela utbildningsgruppen vid 6 tillfällen à tre timmar för workshop med träning, tillämpning av kunskaperna och reflektion.

Utbildningen kan genomföras helt digitalt i grupper upp till 12 deltagare, eller med workshops IRL. Den här populära utbildningen genomförs antingen som öppna utbildningar som startar varefter grupperna blir fulla eller helt företagsanpassade grupper. Total utbildningstid är ca 40 timmar, varav huvuddelen av tiden kan förläggas när deltagaren så önskar med hjälp av lärplattformen.

Trygga ledare är vägen till framgång både för organisationer och samhället i stort. En trygg ledare blir man genom att få stöd att utveckla den man redan är, kryddat med kunskap om organisering och ledarskap och att få träna konkreta ledarverktyg.

Se PDF nedan om upplägg för KONKRETA LEDARVERKTYG och vad deltagare har sagt om utbildningen.

I de lite längre utbildningarna ges det större möjlighet till tydligare personlig utveckling relaterat till ledarrollen. De riktar sig till dig som är och har varit chef ett tag och vill tillskansa dig nya verktyg och fördjupa ditt ledarskap.

Ledarutveckling är en god portion personlig utveckling kombinerat med kunskap om teorier och modeller som du applicerar och tränar på för att utveckla ditt ledarskap. När du gör det i grupp så bygger du både framtida nätverk samtidigt som du tillsammans med andra tränar och utbyter erfarenheter.

Under 8 till 12 månader följer du ett ledarutvecklingsprogram i en grupp om 12-16 chefer. Programmet varvar utbildning i teorier och modeller för ledarskap, med diskussioner och praktisk träning.

Tag kontakt för vidare diskussion.

Digitalt kontra IRL

Pandemin ställde saker på ända för oss som är vana och tycker det är viktigt att hålla utbildning i sal där människor kan möta varandra ”på riktigt”.

I det läget som uppstod har vi också upptäckt fördelar med att arbeta helt eller delvis digitalt. Numera arbetar vi alltid med en lärplattform i alla utbildningar där kunskapsinhämtande, övningar och reflektion kan ske när det passar deltagaren. Det innebär att när vi sedan träffas i hela utbildningsgruppen kan vi direkt ägna tiden åt att tillämpa, träna och integrera kunskapen istället för att ha genomgångar/föreläsningar. Detta leder till ett mycket mer effektivt lärande.

Vissa utbildningar som exempelvis DINA KONKRETA LEDARVERKTYG kan genomföras helt digitalt vilket underlättar för en företagsanpassad kurs där deltagare från olika kontor inom ett företag träffas och bygger både kunskap, samsyn på det de lär och skapar relationer med varandra. I öppna digitala utbildningar kan deltagarna komma från olika delar av landet utan att behöva resa.

Handledning

Chefs- och ledarhandledning är ett effektivt sätt i att stötta och utveckla ledare. Handledning kan ske både för individ och i grupp, läs mer under INDIVID.

Sagt av deltagare

5/5

”Jag har fått verktyg att använda i mitt dagliga arbete som chef och även fått möta och pröva olika situationer så att jag känner mig lite ”bekväm” när dom uppstår. Jag uppskattar också nätverkandet väldigt mycket, att få lära känna andra chefer på samma nivå.”

5/5

”Det har varit värdefullt att göra utbildningen med en grupp bara ifrån Cedervall då vi alla har samma organisation att relatera till och kan ha mer initierade samtal. Efter den här kursen tror jag vi kommer vara ett gäng som under många år framöver kan prata med varandra om ledarskap och kulturfrågor, hjälpa och stötta varandra. Vi kommer kunna höja professionalismen i vår ”generation” på företaget.”

5/5

”Det jag har lärt mig ger mig även verktyg för hur jag ska hantera min vardag; då metoderna och teorin inte enbart är tillämpbar på en verksamhet. Jag läste precis mina anteckningar om vilka förväntningar jag hade på kursen; jag hade höga förväntningar och upplevde att jag behövde mer verktyg för att hantera de olika situationer som dyker upp i mitt arbete. Jag upplever att kursen har nått upp till mina förväntningar, och att jag nu behöver tid för att smälta alla intryck och sätta teori i praktiken.”

Adress

Postadress: 
Konvaljevägen 11,
756 51 Uppsala, Sweden

Lokal: 
Rundelsgränd 2A,
753 12 Uppsala, Sweden

Om oss

Vi bidrar till att organisationer, grupper och individer når sin fulla potential.