Individ

Personlig utveckling handlar inte om att ändra sig. Det handlar om att förstå sina handlingsmönster i relation till andra, i olika situationer och att få tillgång till mer av sig själv. En ökad medvetenhet i sig, ger förändring och utveckling.

Handledning/coachning

Att arbeta med handledning utvecklar dig, ger större självinsikt och gör att du kan betrakta dig själv utifrån. Arbetet handlar ofta om att hitta balans på olika sätt, exempelvis mellan dina egna ambitioner kontra de krav du upplever att omgivningen ställer på dig, fritid kontra arbete, eller du som person kontra rollen. I handledningen är det stort fokus på dig själv i rollen som exempelvis chef och ledare kopplat till medarbetarnas och organisationens krav och mål.

Den coachande delen i chefshandledningen fokuserar på att understödja och utveckla dina egna förutsättningar, den handledande sidan ger verktyg och väl beprövade erfarenheter att lösa eller utveckla konkreta situationer och verktyg för att utveckla ditt ledarskap.

Att hitta och stärka ledaren i dig, utvecklar i förlängningen både din grupp och hela organisationen och ger dig själv trygghet och glädje i arbetet som chef.

Chefshandledning som en del i ledarskapet är ett starkt verktyg för din egen utveckling och för utveckling av organisationen. Handledaren/coachen är ett bollplank, en resurs i krislägen som ger stöd och borgar för objektivitet, en möjlighet att se nya och annorlunda perspektiv och lösningar, någon som ställer “obehagliga” och oväntade frågor. I handledningen ges också konkreta råd som bygger på väl beprövad erfarenhet.

Handledningen börjar med att vi upprättar ett “kontrakt” där vi bl.a. diskuterar omfattningen av vårt arbete, hur avslut av vårt arbete går till, ditt syfte och mål med arbetet m.m. Därefter arbetar vi dels med att nå målen för vårt arbete, dels hanterar vi situationer som dyker upp på vägen dit. Du kan få hemuppgifter och tester som en del av arbetet. Mellan samtalen kan du ställa frågor och dryfta tankar via telefon eller e-post.

Arbetet sker i ett 1-2 timmars samtal, en till två gånger per månad. Allt arbete är konfidentiellt och sker under tystnadsplikt.

Chefshandledning kan ske i grupp eller individuellt

Samtalsstöd – ett externt bollplank

De senaste åren har det varit stora omställningar i samhället och på våra arbetsplatser. Flera rapporter visar att sjukskrivning och psykisk ohälsa har ökat som följd av detta.

Att arbeta på distans medför helt andra förutsättningar och ställer andra krav, vilket kan bli utmanande att hantera både för medarbetaren och i ledarskapet. Det kan uppstå negativa effekter och upplevelser av utebliven social gemenskap, en otydlighet där vissa arbetar alldeles för mycket och andra har svårt att leda sig själva utan närvaro av chef och arbetskamrater. Det kan upplevas svårt att göra ett bra jobb och vara svårt med återkoppling vid mycket distansarbete. Därutöver finns en ökad oro i samhället kopplad till smitta, ökade kostnader, krig och hur detta ska påverka konjunktur och arbetstillfällen.

För chefen blir det nya utmaningar i att leda på distans, med återkoppling till individer och att hålla ihop sin arbetsgrupp, och samtidigt leverera en bra verksamhet. Det läge vi befinner oss i ställer höga krav och ökad press på både medarbetare och chefer.

Ett sätt att försöka undvika alltför mycket negativ stress och ökad sjukskrivning kan vara att erbjuda samtalsstöd vid behov. Ett samtalsstöd som tar utgångspunkt i både personens behov och situationen på arbetsplatsen med en verksamhet som behöver fungera lika effektivt som tidigare.

Samtalsstöd kan vara både förebyggande och kopplat till rehabilitering.

Se även www.eftertanke.nu

Roger Lindvall är diplomerad auktoriserad Gestaltterapeut och certifierad Neurofeedback terapeut.

Adress

Postadress: 
Konvaljevägen 11,
756 51 Uppsala, Sweden

Lokal: 
Rundelsgränd 2A,
753 12 Uppsala, Sweden

Om oss

Vi bidrar till att organisationer, grupper och individer når sin fulla potential.